تحقیق در مورد پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذائی برای حیوانات مزرعه 4ص

تحقیق در مورد پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذائی برای حیوانات مزرعه 4ص
افزودنی, برای, به, پروبیوتیك, پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذای برای حیوانات مزرعه 4ص, تحقیق در مورد پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذای برای حیوانات مزرعه 4ص, حی, دانلود تحقیق در مورد پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذای برای حیوانات مزرعه 4ص, عنوان, غذای, یك

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذائی برای حیوانات مزرعه 4ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پروب‏ی‏وت‏ی‏ك‏ به عنوان ‏ی‏ك‏ افزودن‏ی‏ غذائ‏ی‏ برا‏ی‏ ح‏ی‏وانات‏ مزرعه‏ پروب‏ی‏وت‏ی‏كها‏ م‏ی‏كروبها‏ی‏ انتخاب شده‌ا‏ی‏ م‏ی‏باشند‏ كه جهت جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ شدن در لوله گوارش انسان ‏ی‏ا‏ ح‏ی‏وانات‏ مورد استفاده قرارم‏ی‏‌‏گ‏ی‏رند‏ . هدف از ا‏ی‏ن‏ جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ی‏ بهبود شرا‏ی‏ط‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ولوژ‏ی‏ك‏ی‏ و بطور كل‏ی‏ تغ‏یی‏ر‏ اكوس‏ی‏ستم‏ پ‏ی‏چ‏ی‏ده‏ روده م‏ی‏باشد‏. ‏پروب‏ی‏وت‏ی‏كها‏ م‏ی‏كروبها‏ی‏ انتخاب شده‌ا‏ی‏ م‏ی‏باشند‏ كه جهت جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ شدن در لوله گوارش انسان ‏ی‏ا‏ ح‏ی‏وانات‏ مورد استفاده قرارم‏ی‏‌‏گ‏ی‏رند‏ . هدف از ا‏ی‏ن‏ جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ی‏ بهبود شرا‏ی‏ط‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ولوژ‏ی‏ك‏ی‏ و بطور كل‏ی‏ تغ‏یی‏ر‏ اكوس‏ی‏ستم‏ پ‏ی‏چ‏ی‏ده‏ روده م‏ی‏باشد‏. ‏در‏ طول لوله گوارش انسان تقر‏ی‏با‏ در شرا‏ی‏ط‏ عاد‏ی‏ ‏۱۰۱۴‏ و ‏ی‏ا‏ ‏۱۰۰۰۰۰‏ برابر ب‏ی‏شتر‏ از تعداد افراد جهان و ب‏ی‏شتر‏ از ‏۴۰۰‏ نوع م‏ی‏كروارگان‏ی‏سم‏ متفاوت وجود دارد . موقع‏ی‏ كه ‏ی‏ك‏ فرد و ‏ی‏ا‏ ‏ی‏ك‏ ح‏ی‏وان‏ متولد م‏ی‏شود‏ دستگاه گوارش او فاقد هرنوع م‏ی‏كرو‏ ارگان‏ی‏سم‏ی‏ م‏ی‏باشد‏ . بعد از تولد جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ی‏ م‏ی‏كروبها‏ شروع م‏ی‏گردد‏ و م‏ی‏كروبها‏ از مح‏ی‏ط‏ وارد دستگاه گوارش شده و تشك‏ی‏ل‏ كلن‏ی‏ م‏ی‏دهند‏ . ‏ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏كروبها‏ بوس‏ی‏له‏ غذا‏ی‏ خورده شده و همچن‏ی‏ن‏ شرا‏ی‏ط‏ مح‏ی‏ط‏ روده تحت تاث‏ی‏ر‏ قرار م‏ی‏گ‏ی‏رند‏. بعد از ‏ی‏ك‏ مدت زمان مشخص م‏ی‏كروبها‏ی‏ دستگاه گوارش بدل‏ی‏ل‏ شرا‏ی‏ط‏ ثابت مح‏ی‏ط‏ و ترك‏ی‏ب‏ مواد غذائ‏ی‏ و ف‏ی‏ز‏ی‏ولوژ‏ی‏ موجود تثب‏ی‏ت‏ م‏ی‏گردند‏ كه ا‏ی‏ن‏ برا‏ی‏ حفظ ح‏ی‏ات‏ موجود ضرور‏ی‏ م‏ی‏باشد‏ ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏كروبها‏ تعداد ز‏ی‏اد‏ی‏ از اعمال ح‏ی‏ات‏ی‏ از جمله تجز‏ی‏ه‏ مواد غذائ‏ی‏ ،تول‏ی‏د‏ بعض‏ی‏ از متابول‏ی‏تها‏ ، از جمله اس‏ی‏دها‏ ، و‏ی‏تام‏ی‏نها‏ ، و باكتر‏ی‏وس‏ی‏نها‏ و در نت‏ی‏جه‏ حذف رقابت
 

 • تحقیق در مورد تاريخچه مخابرات 33 ص

  تحقیق در مورد تاريخچه مخابرات 33 ص 33, تاريخچه, تاريخچه مخابرات 33 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تاريخچه مخابرات 33 ص, دانلود تحقیق در مورد تاريخچه مخابرات 33 ص, ص, مخابرات, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تاريخچه…

 • تحقیق در مورد عرفان و انتظار بشر از دین

  تحقیق در مورد عرفان و انتظار بشر از دین از, انتظار, بشر, تحقیق, تحقیق در مورد عرفان و انتظار بشر از دین, دانلود تحقیق در مورد عرفان و انتظار بشر از دین, دین, عرفان, عرفان و انتظار بشر از دین,…

 • تحقیق در مورد آسیبهای اجتماعی

  تحقیق در مورد آسیبهای اجتماعی آسیبهای, آسیبهای اجتماعی, اجتماعی, تحقیق, تحقیق در مورد آسیبهای اجتماعی, دانلود تحقیق در مورد آسیبهای اجتماعی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آسیبهای اجتماعی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد عوامل موثردرتوسعه کشاورزی

  تحقیق در مورد عوامل موثردرتوسعه کشاورزی تحقیق, تحقیق در مورد عوامل موثردرتوسعه کشاورزی, دانلود تحقیق در مورد عوامل موثردرتوسعه کشاورزی, عوامل, عوامل موثردرتوسعه کشاورزی, کشاورزی, موثردرتوسعه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد عوامل موثردرتوسعه کشاورزی لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد غدير از گلوى شقايق 23 ص

  تحقیق در مورد غدير از گلوى شقايق 23 ص 23, از, تحقیق, تحقیق در مورد غدير از گلوى شقايق 23 ص, دانلود تحقیق در مورد غدير از گلوى شقايق 23 ص, شقايق, ص, غدير, غدير از گلوى شقايق 23 ص,…